sv_minrate 13000
sv_maxrate 25000
sv_minupdaterate 20
sv_maxupdaterate 33
sv_mincmdrate 20
sv_maxcmdrate 33
sv_client_cmdrate_difference 1
sv_client_predict 1
sv_client_interpolate 1
sv_client_min_interp_ratio -1
sv_client_max_interp_ratio -1
sv_minrate 13000
sv_maxrate 25000
sv_minupdaterate 33
sv_maxupdaterate 67
sv_mincmdrate 33
sv_maxcmdrate 67
sv_client_cmdrate_difference 1
sv_client_predict 1
sv_client_interpolate 1
sv_client_min_interp_ratio -1
sv_client_max_interp_ratio -1
sv_minrate 13000
sv_maxrate 25000
sv_minupdaterate 67
sv_maxupdaterate 100
sv_mincmdrate 67
sv_maxcmdrate 100
sv_client_cmdrate_difference 1
sv_client_predict 1
sv_client_interpolate 1
sv_client_min_interp_ratio -1
sv_client_max_interp_ratio -1

Итак если на сервере например тикрейт 66 и игрок заходит в игру с настройками:
cl_updaterate "100"
cl_cmdrate "100"
rate "10000"

то его настройки автоматически изменяться на серверные:
sv_minrate 13000
sv_maxupdaterate 67
sv_maxcmdrate 67

Но при выставленном значении ma_rates его настройки могут отображаться как:
cl_updaterate "100"
cl_cmdrate "100"
rate "10000"